https://armoiries-noblesse-belge.blogspot.com/
"Horum omnium fortissimi sunt Belgae"
De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves

 
Blog d'Olivier Nolet de Brauwere,
Héraldiste et Généalogiste
(pas de profil sur les réseaux sociaux)
Ce blog vous plaît ? Faites le connaître.

NOLET (SCHIEDAM) JAN LUCASZ.


.            Le 1.IX.1670 : Jan Nollet Servietwercker, en zijn wettige huisvrouw Heijltje Timmers die ziek te bed ligt, wonende binnen Schiedam, compareerden 1 september tot het maken van hun testament, waarin zij elkander benoemen tot universeel erfgenaam van de natelaten goederen van de eerststervende van hun beiden mits de langstlevende gehouden is hun kind of kinderen te alimenteren enz. en bij mondige dage of huwelijk uittezetten naar de staat van de boedel en bovendien aan ieder kind zes car. guldens uittereiken, benoemen tot voogden na het overlijden van de langstlevende, Dirck Pietersz. Kuijckhoven en Lucas van Thuijrenhout. 1 sept. 1670 (O.N.A. inv. no.: 763 blz.: 589).

·         85[i]. 09.05.1671. Marcus Willemsz. Duyfvoet wonende binnen dezer stede verkoopt aan Jan Dominicusz. Westerdoel en Cornelis Cool kuiper tezamen zeker huis en erf in de Boterstraat, belend N Jan Nolet en W de erfgenamen van Pieter Claesz. Jonas, strekkende voor van de straat tot achter aan de Luijs, alles volgens de oude waarbrief van 08.06.1647, belast met een rente van 28 st per jaar t.b.v. de Kerk dezer stede voor 200 gld boven de belasting, door verkoper van kopers ontvangen.
·         34. 19.X.1675. Joris Keijser raad en vroedschap als ontvanger van de verpondingen heeft met adviesvan de burgemeesters verkocht aan Cornelis Cool mr kuiper het huis en erf van Robbert Janszn. gelegen in de Boterstraat binnen dezer stede, belend O Thomas Water en W Jan Nolet, strekkende voor van de straat tot achter in de Luijs, belast met 1 gld 8 st 2 p per jr tbv de stad, voor 43 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen[ii].
·         260v. 06.I.1680. Mr Johan van der Meijde secretaris als door de heren van de wet gestelde curator over de desolate boedel en goederen van Pieter Tobiasz. van Doornick (textuellement) verkooptin het openbaar Jan Nolet een huis en erf gelegen in de Pannekoeckstraat binnen dezer stede, belend O ‘s-heren steeg en W de weduwe van Joris Keijser, strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot, voor 100 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet[iii].
·         266v. 02-02-1680. Maertgen Dircksdr. weduwe van Pieter Timmers en JacobTheunisz. Outraetwonende Leiden schuldig aan Jan Nolet 50 gld wegens geleend geld, te lossen met 10 gld per jr met 5% rente. Waarborg een huis en erf gelegen in de Boterstraat binnen dezer stede, belend O Pieter van der Mij en W de Heilige Geest dezer stede, strekkende voor van de straat tot achter aan de Luijs[iv].
·         Nolet, Jan : Gehuwd met Heijltje Pieters (Timmers), wonende te Schiedam. Zie : Lijsbet Joris, weduwe van Isack Timmers, wonende te Schiedam, overeenkomst met de boelhuismeester. 9 juni 1681 (O.N.A. inv. no.: 780 blz.: 1263).
·         64. 24.XII.1680. Lucas van Turnhout reparateur wonende alhier verkoopt Jan Nolet lindewever een huis en erf aan de Markt alhier, belend W Pieter van der Pot en O Jan Pouwelsz. Boomgaert strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Dr Everardus Bronssert, alles volgens de oude waarbrief van 23.03.1675 voor 200 gld, waarvan 100 gld gereed en 100 gld op hijpotheek tegen 4%, af te lossen met 25 gld per jr[v].
·         102. 10.V.1681. De voorsz. heer Adriaen Cruijck als voogd over het nagelaten weeskind van Cornelis Galeijnsz. Keijser verkoopt Emon Michielsz. van Wijnen een huis en erf in de Luijs alhier, belend O Jan Nolet en W Cornelis Casteleijn, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot voor 106 gld, te betalen met 15 gld per jr tegen 5% rente per jr[vi].
·         118v. 14.VI.1681. Maertje Dircksdr. weduwe Pieter Timmers verkoopt Jan Nolet een huis en erf in de Boterstraat alhier, belend O Melchior Isebaert en W de armen kamer dezer stad, strekkende voor van de straat tot achter aan de Luijs. Voldaan door casseren van zekererentebrief van 50 gld gestaan hebbende op het gemelde huis en erf[vii].
·         7.VII.1681. Noleth, Johannis : Gehuwd met Heijltje Pieters Timmers, wonende te SchiedamZie : Harcules van der Schep[viii], boelhuismeester te Schiedam, gezamenlijke overeenkomst. 7 juli 1681 (O.N.A. inv. no.: 780 blz.: 1301).
·         25.VII.1681. Noleth, Johannis : Zie : Lijsbet Joris Sterman, weduwe van Isack Timmers, wonende te Schiedam, overeenkomst betr. de verdeling van Isack Timmers' boedel. 25 juli 1681 (O.N.A. inv. no.: 780 blz.: 1317).
·         133. 01.VIII.1681. Jan Jansz. Prince gehuwd met Maertje Pietersdr. Timmers voor 1/3e, Pieter van der Meer gehuwd met Annetje Gerritsdr. Timmers voor 1/3e en Jan Nolet gehuwd met Heijltje Pietersdr. Timmers voor hun zelve en als procuratie hebbende van Herman van der Stappen gehuwd met Annetje Pietersdr. Timmers en van Maertje Pietersdr. Timmers weduween nog benevens Michiel Lenij mede compararerende voogden over de onmondige kinderen van Jacob Pietersz. Timmers zalr voor het resterende 1/3e deel en tezamen voor het geheel erfgenamen van Isaak Pietersz. Timmers henlieden broer, oom en oud-oom respectieve allen wonende Schiedam verkopen Hendrik de Man nts alhier 2 losrentebrieven de ene van 1000 gld van Hendrikje Pietersdr. aangekocht 01-04-1645 met rente sedert 1 april l.l. en de andere van 1000 gld met rente van 12-12 l.l. aangekocht door dezelfde Hendrikje Pietersdr. op 12-12-1645, beide ten laste van het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire Rotterdam de voorsz. Isaak Timmers aanbestorven bij overlijden van Hendrikje Pietersdr. voorsz. zijn moeder voor 1960 gld door verkopers in contanten ontvangen[ix].
·         13.X.1682. Nolet, Jan : Alias Ollet, echtgenoot van Heijltje Pieters Timmers, wonende binnen Schiedam, zie Jan Jansz. Prins, mede wonende binnen Schiedam, in dato 13 oct. 1682 (O.N.A. inv. no.: 766 blz.: 1329).
·         236. 27.II.1683. Emon Michielsz. verkoopt Jan Nolet een huis en erf in de Luis alhier, belend O de koper en W Cornelis Casteleijn, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, belast met een rentebrief van 80 gld tbv het weeskind van Cornelis Keijser, voldaan door overname van de belasting[x].
·         4.IV.1683. Nolet, Jan : Zie : Claes Jacobsz., geb. c. 1666, wonende buiten Schiedam, verklaring over een bedreiging met een degen. 4 april 1683 (O.N.A. inv. no.: 790 blz.: 165).
·         15. 11.IX.1683. Jan Nolet lindewever wonende Schiedam verkoopt Hendrick Willemsz. koopman wonende Rotterdam en vermits de absentie wordt de gift ontvangen door Pieter Offtelingh van 4 huizen en erven het 1e in de Boterstraat, belend O de weduwe van Cornelis Cool en W ‘s-herenstraat. strekkende voor van de straat tot achter aan de Luijs, het 2e gelegen in de Luijs, belend O ‘s-heren steeg en W de verkoper, strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot, het 3e gelegen in de Boterstraat, belend O Melchior IJsbrantsz. en W de armen kamerd, strekkende voor van de straat tot achtern aan de Luijs en het laatste gelegen op de Markt, belend O Jan Boogaert en W Pieter van der Poth, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Ds Everardus Bronsert, belast het huis gelegen op de Marckt met 50 gld tegen 4% per jr die Lucas van Turenhout daarop sprekende heeft, voor 400 gld boven de belasting. Kanttekening Alsoo dit nevenstaende transport in fraudem van het gemene lant is gedaen ende gepaseeerd, houdende de heren van de wet naer voorgaende genomen kennisse van saecken het gehouden voor nul en van onwaerde bij dese. Augustus 1684[xi].
·         206v. 28-04-1687. Jan Jansz. Rotteveen rentmeester van de magistraats armen kamer als geauthoriseerd zijnde door de regenten uit deze kamer en Jacob Jacobsz. van der Linde regent van de diaconie armen kamer als last hebbende van Jacobus Casteleijn koopman wonende Rotterdam (procuratie gepasseerd voor nts Arnoldus Meijsterus te Rotterdam op 17-04-1687) verkopen in die kwaliteit Leendert Thijsz. Verbrugge een huis en erf gelegen in de Luijs, belend O Jan Nolet en W het oude Manhuis, strekkende voor van de straat tot achter aan de sloot, lopende langs de Kerkstraat, oude waarbrief van 11-06-1667, belast met 7 st 7 p per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 175 gld door verkopers van koper in gereed geld ontvangen[xii].
·         247v. 08-05-1688. Jan Nolet wonende binnen dezer stede verkoopt Bartholomeus van Pelt een huis en erf gelegen op de Markt, belend O Jan Pouwelsz. en W Pieter van der Pot, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Ds Everardus Bronsert predikant alhier, oude waarbrief 24-12-1680, voor 400 gld door verkoper van koper in gereed geld ontvangen[xiii].
·         37. 07-05-1689. Pieter Baltensz. Reijns wonende binnen dezer stede verkoopt zijn zoon Jan Pietersz. Reijns mr schoenmaker een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O Jan Nolet en W de weduwe van Hendrick van der Heijm, strekkende voor van de straat tot achter aan de Luijs, belast met 28 st per jr tbv dezer stede, voor 100 gld boven de voorsz. belasting in gereed geld ontvangen[xiv].
·         130v. 12-05-1691. Jan Pietersz. Rens mr schoenmaker verkoopt Jan Nolet een huis en erf gelegen aan de Boterstraat, belend O de koper en W de weduwe van Hendrick van der Heijm, strekkende voor van de straat tot achter aan de Luijs, oude waarbrief van 07-05-1689, belast met 28 st per jr tbv onbekend, voor 230 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen[xv].
·         169. 19-04-1692. Crijn Gerritsz. Macq molenaar wonende alhier verkoopt Hilletgen Joppendr. een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O Maartgen Pietersdr. en W Jan Nolet, strekkende voor van de straat tot achter aan uitkomende in de Luijs, voor 70 gld door verkoper van koopster in gereed geld ontvangen[xvi].
·         221. 04-05-1693. Hilletgen Joppendr. wonende alhier is schuldig aan Grietgen Claasdr. weduwe Pieter van der Mij 100 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5 ½ % per jr te lossen met 10 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend W Jan Nolet en O Maartgen Pietersdr., strekkende voor van de straat tot achter uitkomende in de Luis. Kanttekening 28-09-1701. Hilletgen Joppendr. vertoont de originele rentebrief die afgelost is[xvii].
·         234v. 17-10-1693. Leendert Thijsz. van Brugge wonende alhier verkoopt Jan Nolet een huis en erf gelegen in de Luijs, belend O de koper en W het Oude Manhuis, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, oude waarbrief van 28-05-1687, belast met 7 st 8 p. per jr tbv onbekend, voor 170 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen[xviii].
·         20v. 27-11-1694. Jan Nolet wonende binnen dezer stede is schuldig aan Johan Hodenpijl oud burgemeester dezer stede 400 gld wegens geleend geld, te lossen na eerste aanmaning mits 3 maanden van tevoren aangekondigd door de schuldeiser tegen een rente van 5% per jr. Waarborg vier huizen en erven waarvan 3 naast elkander gelegen in de Luis, komende het eerste daar de pannekoek in de pan voor in de gevel uithangt, betalende voor twee huizen in de verponding, belend O ‘s-heren steeg en Z het tweede andere huis hierboven gemeld, voorts aan de westzijde van het derde verbonden huis belend Andries Nedersier, voorts het vierde en laatste huis in de Boterstraat, belend O de kamers dezer stede[xix].
·         150v. 15-05-1700. Andries Nedersier wonende alhier is schuldig aan Grietgen Cornelisdr. weduwe Franck Jansz. van der Velden wonende Oud Mathenesse 300 gld wegens geleend geld te lossen met 100 gld per jr tegen een rente van 4 1/4 % per jr. Waarborg drie huizen en erven het ene gelegen in de Boterstraat aan de Beestenmarkt, belend O Jacob Jacobsz. en W Dirck van Castiljen, strekkende voor van de straat tot achter aan zeker schuurtje van de voorsz. Jacob Jacobsz., het andere gelegen in de Luijs, belend W een huisje van het weeshuis dezer stede en O Jan Nolet, strekkende voor van de straat tot achter aan het Oude Manhuis, het derde of laatste gelegen in de Boterstraat, belend O Dirck Jorisz. van der Valck en W zeker huisje van de Heilige Geest armen, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Margrieta Hendricksdr[xx].
·         202. 14-05-1701. Heijltgen Pietersdr. Timmers gehuwd met Jan Nolet wonende alhier als mondelinge last hebbende van haar man verkoopt haar zoon Hendrick Nolet een branderij en erf met twee koperen ketels, helmen, beslagbakken, waterkuipen en alle verdere gereedschappen bij de branderij behorende volgens de inventaris daarvan zijnde gelegen in de Boterstraat, belend O ‘s-heren straat en W de weduwe van Hendrick van der Heijm, strekkende voor van de straat tot achter aan de Luijs, voor 1300 gld in gereed geld ontvangen[xxi].
·         219. 28-09-1701. Hilletgen Joppendr. weduwe wonende alhier is schuldig aan Johan Hodenpijl 150 gld wegens geleend geld tegen een rente van 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend W Jan Nolet en O Maartgen Pietersdr., strekkende voor van de straat tot achter aan in de Luijs[xxii].
·         177v. 27-05-1702. Melchior IJsenbaart wonende alhier verkoopt Cornelis van Rijn en waarvoor diens vrouw de gift is aannemende van een huis en erf gelegen aan het zuidzijde van de Boterstraat, belend O Jan de Lier en W Jan Nolet, strekkende voor van de straat tot achter aan in de Luijs, belast met een getransporteerde schepen schuldbrief pro resto 200 gld van 29-05-1679 tegen een rente van 5% per jr te lossen met 50 gld per jr die Adriaan van der Meer daarop sprekende heeft en met 28 st per jr tbv dezer stede, voor 200 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen[xxiii].


_________________________


[i] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 348-Anno 1670-1675.
[ii] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 349 - Anno 1675-1680.
[iii] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 349 - Anno 1675-1680.
[iv] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 349 - Anno 1675-1680.
[v] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 350 - Anno 1680-1683.
[vi] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 350 - Anno 1680-1683.
[vii] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 350 - Anno 1680-1683.
[viii] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 350 - Anno 1680-1683 : 11. 27-04-1680. Sr Hercules Matthijsz. van der Schep grutter deser stede verkoopt Sr Jan Dominicus Westerdoel luitenant van de burgerij een huis en erf aan de Lange Achterweg alhier, belend N Arent Schoute en Z de Mannepoort van het weeshuis, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 15-11-1673, voor 280 gld gereed.
[ix] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 350 - Anno 1680-1683.
[x] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 350-Anno 1680-1683.
[xi] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 351 - Anno 1683-1688.
[xii] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 351 - Anno 1683-1688.
[xiii] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 351 - Anno 1683-1688.
[xiv] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 352 - Anno 1688-1694.
[xv] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 352 - Anno 1688-1694.
[xvi] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 352 - Anno 1688-1694.
[xvii] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 352 - Anno 1688-1694.
[xviii] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 352 - Anno 1688-1694.
[xix] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 353 - Anno 1694-1698.
[xx] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 354 - Anno 1698-1701
[xxi] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 354 - Anno 1698-1701
[xxii] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 354 - Anno 1698-1701
[xxiii] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 385 - Anno 1701-1705.
https://armoiries-noblesse-belge.blogspot.com/2015/03/obits-armoiries-noblesse-belge.html

Liens publicitaires exploitant ce blog interdits pour tous pays.
Exceptions