https://armoiries-noblesse-belge.blogspot.com/
"Horum omnium fortissimi sunt Belgae"
De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves

 
Blog d'Olivier Nolet de Brauwere,
Héraldiste et Généalogiste
(pas de profil sur les réseaux sociaux)
Ce blog vous plaît ? Faites le connaître.

NOLET (SCHIEDAM) "DE WITTE ROOS"


HISTOIRE DE
« LA ROSE BLANCHE »
A SCHIEDAM
 ·         Jan Lucaszn Nolet achète "La Rose blanche": 242. 12-05-1663. Jan Salomonsz. en Jannetgen Salomonsdr. meederjarige kinderen vervangende Mees Jorisz. gehuwd met Lijsbeth Salomonsdr. allen kinderen en erfgenamen van Salomon Simonsz. (lindewever) verkopen Jan Nolet een huis en erf gelegen in de Boterstraat van ouds genaamd de Roos, belend O Marcus Willemsz. Smith en W ‘s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan de straat genaamd de Luijs, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 25-05-1641, voor 280 gld, te betalen met 93 gld 6 st alsnu gereed en de rest of 186 gld 14 st op rente vanaf 01-05-1664 tegen 4% per jr [i].

·         "De Roos": Surface au sol de la parcelle : 9,75 x 8 m (facade x profondeur). La maison type ne faisait pas 10 mètres de façade mais le plus souvent une porte et deux fenêtres de large.
·         La carte de Schiedam de 1558 par Jacob van Deventer est trop imprécise pour que l'on puisse en dire quoi que ce soit si ce n'est que la parcelle de la présumée "De Roos" était située intra-muros et qu'elle existait probablement déjà.
·         Sur une carte de Schiedam de 1598 de Jacob de Gheyn II, elle n'avait pas de voisin à sa gauche et en avait un à l'arrière.
·         D'après une carte de 1649 [ii], elle disposait d'une cour intérieure à sa gauche, avait également une maison voisine à sa gauche, moins profonde, et une maison voisine à l'arrière, comme c'est encore le cas actuellement ; son sommet de façade en escaliers donnait à front de rue, comme c'est d'ailleurs encore généralement le cas des maisons de Schiedam actuellement.
·         "De Roos" faisait le coin de la Boterstraat et de la Pannekoeckstraat, souvent nommée Heerenstraat. Cette rue ne contient aucun vestige bourgeois (au sens moderne).
·         "De Roos" est nommée pour la première fois en 1616 par Arijen Pietersz. Spangien qui possède déjà une maison dans la Boterstraat en 1612 [iii]. "Une maison Spangien" apparaît pour la première fois en 1597 [iv]. En 1599, Arijen Pietersz. Spangien est nommé comme résidant in de Holsteeg (chemin creux) [v]. Il achète "De Roos" en 1614 pour 1.150 florins, il la revend en 1616 à Franz Pieterzoon, tisserand de lin, pour 1.200 guldens.
·         Nr. 665 folio 304v. d.d. 24-04-1614. De weeskinderen van Joriaen Heijndricxz. hebben met advies van de weesmeesters als oppervoogden verkocht aan Arijen Pietersz. Spangien een huis en erf in de Boterstraat, belend ten W : ’s-herensteeg en ten O : (niets ingevuld). Koopsom f 1.150, te betalen met f 200 gereed en de rest op f 48 per jaar. Belast met f 0-28-02 per jaar, toekomende de stad. Kanttekening : Hierop betaald de gerede penningen, zijnde f 200. Nog een kanttekening d.d. 23-04-1615 : Uit deze kustingbrief moet betaald worden de oude kustingbrief, inhoudende nog £ 790, te betalen op f 42 per jaar, zodat er van deze kustingbrief overschiet t.b.v. Meijnsgen Joostendr. weduwe Gerrit Thijsz. van Gelder als aktie hebbende van de gemene crediteuren van de boedel van wijlen Joriaen Heijndricxz. Jolthoff en Grietgen Jansdr., de somme van f 160 [vi].
·         38v. 08-05-1615. Ten verzoeke van de voorsz. Jan Lambrechtsz. q.q. wordt in het openbaar verkocht aan Arij Pietersz. Spangien (alias Roos) een leeg erf breed voor 15 roeden voeten en achter 20 voeten lang aan de Heerweg of ‘s-heren strate tot aan de drop van de muur toe, belend N het voorsz. gemene buurpad waardoor koper zijn in- en uitgang heeft en Z Joost Jansz. timmerman, belast met 7 gld 12 st 8 p de penning 16, te lossen met 122 gld toekomende dezer stede, voor 25 gld. Penningborg Sijmon Melchiorsz. Veris jegenwoordig schepen.
·         188. 04-06-1616. Arij Pietersz. Spangien verkoopt Frans Pietersz. linnewever een huis en erf gelegen in de Butterstraat genaamd "de Roos", belend W ‘s-heren steeg (chemin) en O Maritgen Willemsdr. alias Maritgen Praets weduwe Pieter Pietersz. cuijper (tonnelier), strekkende voor van ‘s-heren straat tot achter aan de straat toe, voor 1200 gld, te betalen met 100 gld gereed en op 2 mei dagen 1617 en 1618 100 gld, mei 1619 en 1620 72 gld, mei 1621 en volgende 60 gld, belast met 28 st 2 p per jr tbv dezer stede [vii]. 
·         On apprend en 1628 que la maison s'appelle en fait "La Rose blanche": 125v. 03-06-1628. Jan Jansz. gehuwd met Ermpgen Pietersdr. voor hem zelve en Mathijs Jansz. voogd over de nagelaten zoon van Pieter Pietersz. zalr. daar moeder af is Trijntgen (Locken) volgens de acte van authorisatie van de weesmeesters van Rotterdam van 22-10-1627, erfgenamen van elk voor 1/3e van Maertgen Willemsdr. die weduwe was van Pieter Pietersz. gewoond hebbende op de Butterstraat alhier verkopen Gerrit Thonisz. wonende Rotterdam 2/3e van een huis en erf gelegen in de Butterstraat, daarvan koper als mede-erfgenaam nomine uxoris het resterende 1/3e part toekomt, belend W het weeshuis vanwege de kinderen van Frans Pietersz. linnewever met het huis de witte roos en O het huisje van de erfgenamen van Elant Ariensz. strekkende voor van de straat tot achter op de Peperstraat, (oude waarbrief van 17-06-1581, niet gevonden), belast met 1 gld 10 st per jr tbv dezer stede, voor 196 gld 12 st 10 p boven 33 gld 6 st 10 p gereed betaald en voorts in termijnen van 16 gld 14 st 4 p per jr de penning 16. Kantekening 24-09-1629. De brief is afgelost en geroyeerd.
·         En 1641, le futur vendeur à Jan-Lucassen, Salomon Sijmonsz. tisserand de lin, achète la maison pour 350 gulden au lieu des 1200 gld de la vente précédente : 140. 25-05-1641. Adriaen Hoochmoet en Pieter Bonstoe oud burgemeesters als vaders en regenten van het weeshuis dezer stede voor hen zelve en vervangende hun verdere confraters en mede vaders in het voorsz. huis verkopen Salomon Sijmonsz. lindewever een huis en erf gelegen in de Boterstraat genaamd de Roos, belend W ‘s-heren steeg en O het huis van Gerrit Thonisz., strekkende voor van de straat tot achter aan de straat genaamd de Luijs, alles volgens de oude waarbrief van 04-06-1616 (koop door Frans Pietersz linnewever), voor 350 gld, daarvan koper 150 gld behoudt tegen een rente van 5% per jr met aflossingen van 50 gld per jr [viii].
·         354v. 08-06-1647. Pouwels Willemsz. zeevarende man verkoopt Marcus Willemsz. smid een huis en erf gelegen in de Boterstraat, belend O het huis van de Roos en W de weduwe van Pieter Claesz. Jonas, strekkende voor van de straat tot achter aan in de Luijs, alles volgens de oude waarbrief van 13-08-1639, belast met 1 gld 8 st per jr tbv dezer stede en daarenboven voor 475 gld, te betalen met 200 gld gereed en 275 gld tegen een rente van 5% per jr, te lossen met 50 gld per jr [ix].
·         Ultime étape : Jan Nolet achète "La Rose blanche": 242. 12-05-1663. Jan Salomonsz. en Jannetgen Salomonsdr. meederjarige kinderen vervangende Mees Jorisz. gehuwd met Lijsbeth Salomonsdr. allen kinderen en erfgenamen van Salomon Simonsz. (lindewever) verkopen Jan Nolet een huis en erf gelegen in de Boterstraat van ouds genaamd de Roos, belend O Marcus Willemsz. Smith en W ‘s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan de straat genaamd de Luijs, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 25-05-1641, voor 280 gld, te betalen met 93 gld 6 st alsnu gereed en de rest of 186 gld 14 st op rente vanaf 01-05-1664 tegen 4% per jr [x].
·         En 1701, Jan habite toujours "La Rose blanche" (vente de la distillerie par Jan Lucassen Nolet à son fils Hendrick Nolet le 14.V.1701 [xi], acte donné plus bas).
·                     2v. 02-05-1705. Wouter van Dalen en Cornelis Blaas wonende alhier verkopen Jan Jansz. Nolet wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Lange Achterweg, belend N Johan Hodenpijl en Z niet ingevuld, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 525 gld , te betalen met 125 gld gereed en 400 gld houdt de koper onder zich onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr, te lossen met 50 gld per jr [xii].
·                     64. 15-01-1707. Anthonie Hodenpijl wonende alhier zoon en mede-erfgenaam van Joan Hodenpijl president burgemeester dezer stede als bij scheiding en deling van de boedel het navolgende huis en erf te beurt gevallen verkoopt Jan Hopman wonende alhier twee huizen en erven gelegen annex de andere op de Lange Achterweg, belend Z Jan Nolet en N ‘s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘s-heren bansloot, voor 450 gld in gereed geld ontvangen [xiii].
·                     57v. 10.XI.1708. Johannes Nolet wonende alhier verkoopt Cornelis van der Werff wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de Lange Achterweg, belend N Jan Hopman en Z de gang van het Susterhuis, strekkende voor van de straat tot achter aan ‘sheren bansloot, voor 487 gld 10 st in gereed geld ontvangen [xiv].

Hoogstraat 33, Rosmolenstraat 1, Leiden, NL : 1500, ca 1630 [Heilige Geestgasthuis, voorm. ziekenzaal (Olde Gasthuys) (1582-1611 : stadswaag)] :


Comme ceci en 1613, Hofstraat 22, Hasselt, NL (Huis met bakstenen puntgevel met waterlijsten en uitgekraagde toppilaster met sieranker) :


_________________________

[i] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 345 - Anno 1659-1663. Akten van transport van onroerende zaken, etc.
[ii] Source : S.1034_(15) kaart 031 (landkaart, gravure, papier), Atlassen uit het Scheepvaartmuseum, Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam.
[iii] Nr. 350 folio 152 d.d. 9.VI.1612. Kanttekening : Hiervan te maken 2 penningbrieven. Jan Joppen en Arijen Joppen kinderen van Jop Arentsz. stierman voor de ene helft en Jacob Leendertsz. Veen stierman gehuwd met Arijaentgen Thonisdr. weduwe van de voorn. Jop Arentsz. voor de andere helft, hebben verkocht aan Goossen Sijmonsz. zuivelkoper een huis en erf in de Boterstraat, belend ten W : Jacob Reijmbrantsz. en ten O : Arijen Pietersz. Spangien. Koopsom f 1.550 carolus, te betalen met f 200 gereed en de rest op f 50 per jaar. Belast met 15 st. per jaar, te ontvangen door de Heilige Geest. De koper zal vrij volgen de waterloop tussen het verkocht huis en dat van Jacob Reijnbrantsz. Waarborgen : Gerrit Blick en Cornelis Leendertsz. Veen. Penningborgen : Arijen Willemsz. Maen timmerman en Jan Jansen marktschuitvoerder op Rotterdam. OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 334-Anno 1610-1615. Akten van transport van onroerende zaken, etc.
[iv] Nr. 390 folio 300 d.d. 16-05-1597. Gerrit Willemsz. Cruijer wonende op het huis Spangien heeft gecedeerd aan Arent Bruijnesz. van der Dusse een kustingbrief verleden voor Willem Jacobsz. van Voorburch en Sebastiaen Cornelisz. van der Berg schepenen van Delft op 04-05-1593 door Pieter Gerritsz. Noorlander t.b.v. Feuijt Heijndricxz. scheepstimmerman, hem bij transport aangekomen van de voorn. Feuijt Heijndricxz. op 08-02-1596 te Delft, inhoudende nog f 925, te betalen met f 100 per jaar. Van deze f 100 zal Arend Bruijnsz. OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 331-Anno 1595-1600. Akten van transport van onroerende zaken, etc.
[v] Nr. 717 folio 606 d.d. 08-02-1599. Jacob Lambrechtsz. is schuldig aan Aernt Danckertsz. van Smalevelt oud burgemeester de somme van f 2.500, spruitende van geleende penningen. Hij belooft te betalen bij vermaning onder behoorlijke intrest en verzekert dit op zijn huis en erf waarin hij woont, mitsgaders op de 2 huisjes daarnaast staande in de Holsteeg, allen belend ten N : de ingang van de plaats of erf van Arien Pietersz. Spangien en ten Z : het huis en erf van Dirck Dircxz. uijtenbrouck. OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 331-Anno 1595-1600. Akten van transport van onroerende zaken, etc.
[vi] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 334-Anno 1610-1615. Akten van transport van onroerende zaken, etc.
[vii] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 335-Anno 1615-1618. Akten van transport van onroerende zaken, etc.
[viii] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 341 - Anno 1640-1643. Akten van transport van onroerende zaken, etc.
[ix] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 342 - Anno 1644-1647. Akten van transport van onroerende zaken, etc.
[x] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 345 - Anno 1659-1663. Akten van transport van onroerende zaken, etc.
[xi] OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM N° 354 - Anno 1698-1701.
[xii] OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 386 - Anno 1705-1708.
[xiii] OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 386 - Anno 1705-1708.
[xiv] OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 385 - Anno 1708-1711.

https://armoiries-noblesse-belge.blogspot.com/2015/03/obits-armoiries-noblesse-belge.html

Liens publicitaires exploitant ce blog interdits pour tous pays.
Exceptions